Quà Đua Cấp

Nội dung

  • Các đại hiệp mỗi lần tăng cấp nhân vật đến mốc nhất định sẽ nhận được quà thưởng tương ứng. Cấp càng cao, thưởng sẽ càng lớn!

Phần thưởng

  • Lưu ý: Các vật phẩm đều là vật phẩm khóa.
Quà Điều kiện nhận Vật phẩm Hình SL
Quà tăng cấp 35 Nhân vật đạt cấp 35 Rương Bạc Cấp 30 1
Thông Thiên Đan 1
Bình Hoạt Lực 1
Kim Ti Phấn 3
Quà tăng cấp 45 Nhân vật đạt cấp 45 Kim Ti Phấn 5
Túi Bảo Thạch Cấp 1 10
Hàn Quang Tinh Thiết  2
Mảnh Tím 15
Quà tăng cấp 55 Nhân vật đạt cấp 55 Tẩy Tủy Đơn 100
Hộ Thân Phù 10
Túi Bảo Thạch Cấp 1 5
Kim Ti Phấn 5
Quà tăng cấp 65 Nhân vật đạt cấp 65 Lệnh Bài Sư Môn 2
Thẻ Danh Tuấn (3 Ngày) 1
Túi Bảo Thạch Cấp 2 3
Huyền Ngọc Phấn 3
Quà tăng cấp 75 Nhân vật đạt cấp 75 Túi Bảo Thạch Cấp 3 5
Mảnh Vàng 10
Huyền Ngọc Phấn 3
Tàn Quyển Nội Công 300
Quà tăng cấp 85 Nhân vật đạt cấp 85 Tàn Quyển Nội Công 200
Lệnh Bài Sư Môn 5
Huyền Ngọc Phấn 10
Rương Vàng 1
Quà tăng cấp 95 Nhân vật đạt cấp 95 Tàn Quyển Nội Công 399
Rương Ngọc 1
Huyết Tinh Thạch Cấp 6 1